اوقات شرعی
صفحه اصلی > اعضاء 
اعضاء

اعضای کمیته کاربست نتایج تحقیقات:

دکتر سعید بشیریان

معاونت تحقیقات و فناوری


دکتر رستم گلمحمدی

رئیس مرکز تحقیقات علوم بهداشتی


دکتر منوچهرکرمی

مدیر اطلاع رسانی و ریاست کتابخانه مرکزی


دکتر عبدالرحمن صریحی

مدیر امور ارتباطات و کاربرد نتایج تحقیقات

 


دکتر محمد رضا امیری

عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

 


دکتر حسین محجوب

عضو هیئت علمی گروه آمار زیستی

دکتر علی قلعه ایها

عضو هیئت علمی گروه روانپزشکی

دکتر محمد کریم صابری

عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

دکتر عباس فرمانی

رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقات

دکتر سلمان خزایی

دبیر شورای HSR

دکتر هما نادری فر

دبیر کمیته تحقیقات توسعه بالینی

دکتر نسترن براتی

مسئول فنی اتاق تمیز

دکتر انسیه جنابی

عضو هیأت علمی معاونت تحقیقات و فناوری

دکتر مریم آدابی

عضو هیأت علمی معاونت تحقیقات و فناوری

آیلین فصیحی

رئیس گروه روابط دانشگاهی و امور بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری

 


خروج

پیوندها